איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים

תוכנית גז/ מק/ 159/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים
מספר: גז/ מק/ 159/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנית זו באה לשנות תכנית מתאר מס' גז/ 159/ 7 כדלקמן:
א. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, על פי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, (לפי סיף 62א(א)(1).
ב. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית, לפי סעיף 62אא4
ג. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר גובה בנין מותר, לפי סעיף 62אא5.
ד. שינוי בגובה המבנה ושינוי בגובה המרתף וקומת העמודים לפי סעיף 62אא9.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןשילתשילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5636חלק1
5637חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 159/ 7תעשיה -שילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/02/2005תאריך פרסום: 10/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5366. עמוד: 1555. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200412431/01/2005