איחוד וחלוקה מחדש של חלקות: ,135 ,91 92, 93 ,178 179 - בהסכמת הבעלים

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש של חלקות: ,135 ,91 92, 93 ,178 179 - בהסכמת הבעלים
מספר: הצ/ 5/ 1/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש של חלקות: ,135 ,91
92, 93 ,178 179 - בהסכמת הבעלים.

ב. שינוי אזור מגורים א' ואזור מגורים ב' לאזור
מגורים א' מיוחד.

ג. התווית דרך חדשה וביטול דרך מאושרת התווית
שבילים חדשים לוהלכי רגל שינוי וקביעת קווי
בנין בדרכים החדשות והקיימוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
ד. לקבוע שימושים מותרים והוראות בניה בתחום התכנית
על פי לוח איזורים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק91-93, 26794, 135, 178-179, 181
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 9לשנות יעוד מאזור מגורים ב' לאזור ציבורי פתוחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/1989תאריך פרסום: 01/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3625. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1983תאריך פרסום: 18/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2953. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית18/08/1983