איחוד וחלוקה מחדש - אדמית

תוכנית ג/ 19517

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש - אדמית
מספר: ג/ 19517
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מגרשי מגורים א' בהרחבה הקהילתית.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי שטח.
ב. התוית דרכים .
ג. שינוי גודל מגרש מגורים מינמאלי.
ד. קביעת שימושים מותרים.
ה. קביעת הוראות בניה.
ו. קביעת מרווחי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראדמית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18219חלק15, 18-19
19752חלק13
19786חלק10, 13-141, 9, 11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 10582אדמית - הרחבה קהילתיתשינוי
תוכניתג/ 2277חלוקת מגרשי בניה, כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתחא/ מק/ 2004/ 7שינוי קווי בנין ותכסית, אדמיתשינוי
תוכניתחא/ מק/ 2005/ 4שינוי קו בנין , אדמיתשינוי
תוכניתג/ 16251שינוי תכנון דרום הרחבת אדמיתשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2011
קבלת תכנית10/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201101428/11/2011