איחוד וחלוקה מחדש, אדמית

תוכנית ג/ 18772

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש, אדמית
מספר: ג/ 18772
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש על מנת להגדיל מגרשי מגורים א' בהרחבה קהילתית וכן קביעת יעוד שטח חדש- מתקנים הנדסיים- בו תוקם תחנת שאיבה שתשרת את השכונה

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה מחדש
ב. שינוי יעודי שטח
ג. התווית דרכים
ד. שינוי גודל מגרש מגורים מינימלי
ה. קביעת שימושים מותרים
ו. קביעת הוראות בנייה
ז. קביעת מרווחי בנייה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראדמית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18219חלק15, 18-19
19786חלק10-141, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 10582אדמית - הרחבה קהילתיתשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 16251שינוי תכנון דרום הרחבת אדמיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/05/2010
קבלת תכנית28/02/2010