איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי הוראות בינוי והפיכת דרך הולכי רגל לדרך משולבת,

תוכנית 2/ מע/ מק/ 6659/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי הוראות בינוי והפיכת דרך הולכי רגל לדרך משולבת,
מספר: 2/ מע/ מק/ 6659/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תתואי דרך גישה לצורך הרחבתה על ידי איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.
2. איחוד וחלוקה מחדש של חלקות 20/21 ל- 5 מגרשי בניה.
3. שינוי הוראות תכנית ג/ 6659 בנושא מרווחי בנייה צידי וקדמי במגרש מוצע מס' 1 בו נעשתה הפקעה לצורך הרחבת הדרך.
4. שינוי הוראות תכנית ג/ 6659 בנושא מרווחי בנייה צידי, קדמי ואחרוי, לבליטות כדון גגונים, מרפסות וגוזוזטראות, מסתורי כביסה, מדרגות גישה, שבילים וגשרוני גישה לבתים, אשר תותר הבלטתם לתחום מרווחי הבנייה כמפורט בתשריט ובנספח הבינוי.
5. שינוי הוראות בינוי של תכנית 2/מע/מק/ 6659/ 005 בדבר חובת הצמדת גינות לדירות עליונות.
6. שינוי הוראות תכנית 2/ מע/מק/ 6659/005 בדבר חובת חלוקת מגרש ששטחו מעל 1 דונם למגרשי משנה.

עיקרי הוראות התכנית :-
1. מתן הנחיות בינוי לבניית 9בניינים בני 2 קומות הכוללים 4 יח"ד כל אחד על חמישה מגרשים, כולל מתן פתרונות תחבורתיים לגשיה ברגל, ברכב ולחנייה לדיירי הבתים באמצעות מתן זכות מעבר ההדית לצמיתות בין בעלי המגרשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחלוקה ורישום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק2021, 120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2006
פרסום לאישור ברשומות10/10/2005תאריך פרסום: 10/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5444. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים22/08/2005
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2005תאריך פרסום: 22/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5368. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים29/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600430/04/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500131/01/2005