איחוד וחלוקה מחדש, משהד

תוכנית 9/ מע/ מק/ 11475/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש, משהד
מספר: 9/ מע/ מק/ 11475/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה למגרשים ללא הסכמת הבעלים.

עיקרי הוראות התוכנית:-
- חלוקת חלקה למגרשים ללא הסכמת הבעלים המסתמכת לפי טבלאות אישון שנערכו על ידי שמאי מוסמך.
- תכנית חלות המגרשים כוללת:-
א. שטח פשטי פתוח שפ"פ משותף, בשטח של 125 מ"ר מפוצל לשני חלקים.
ב. זכות המעבר - זיקת הנאה לכל הבעלים, מעבר למגרשים ושפפ"ים, נמצא בתוך החלקה מהדרך הראשי ומגיע עד אזור העתיקות.
ג. מגרשים שמספרם 2,3,4,5,6, מוגדרים כאזרו מגורים א' ומחולקים לפי טבלאות האיזון שנערכה על ידי שמאי מוסמך ובהנחיות קושאן הטאבו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
תוכניתג/ 11475שינוי יעוד מאזור עתיקות למגורים א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/09/2004תאריך פרסום: 01/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5326. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200301230/12/2003