איחוד וחלוקה מחדש, עין השופט

תוכנית ג/ 13587

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש, עין השופט
מספר: ג/ 13587
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש, בהסכמה של מגרשי לפי סעיף 62א.א.1 כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
תוספת הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי לפי סעיף 62 א.א.5 .
הגדרת קווי בנין לפי סעיף 62א.א.4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11423חלק9, 19
11425חלק2-3
11877חלק4, 9
11926חלק15-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5577תוספת שטח לתעשיה ומבני משק -עין השופטשינוי
תוכניתג/ 1651קבוץ עין השופטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/06/2001
קבלת תכנית24/06/2001