איחוד וחלוקה מחדש, שינוי הוראות בינוי והפיכת דרך לדרך משולבת

תוכנית 2/ מע/ מק 6659/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש, שינוי הוראות בינוי והפיכת דרך לדרך משולבת
מספר: 2/ מע/ מק 6659/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תוואי דרך גישה לצורך הרחבתה על ידי איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.
2. איחוד וחלוקה מחדש של חלקות 20/21 ל- 5 מגרשי בניה.
3. שינוי הוראות תכנית ג/ 6659 בנושאי מרווחי בניה צידי, קדמי במגרש מוצע מ' 1 בו נעשתה הפקעה לצורך הרחבת הדרך.
4. שינוי הוראות תכנית ג' 6659 בנושא מרווחי בניה צידי, קדמי ואחורי לבליטות כגון גגונים, מרפסות , וגזוזטראות, מסתורי כביסה, מדרגות גישה , שבילים וגשרוני גישה לבתים, אשר תותר הבלטתם לתחום מרווחי הבניה כמפורט בתשריט ובנספי הבינוי.
5. שינוי הוראות בינוי של תכנית ג/ מק/ 6659/ 005, בדבר הצמדת גינות לדירות עליונות.
6. שינוי הוראות תכנית ג/ מק/ 6659/ 005 - בדבר חובת חלוקת מגרש ששטחו מעל 1 דונם למגרשי משנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק2021, 120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי