איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קווי בנין והוראות בניה.

תוכנית טר/ 2045

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קווי בנין והוראות בניה.
מספר: טר/ 2045
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קווי בנין והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טיירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/1984תאריך פרסום: 02/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3021. שנה עברית: התשמד .