איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קוי בנין לבנינים לפי קיים,קביעת שני בנינים על המגרש.

תוכנית טר/ 1387

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קוי בנין לבנינים לפי קיים,קביעת שני בנינים על המגרש.
מספר: טר/ 1387
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה מחדש. 2. קביעת קוי בנין לבנינים לפי קיים. 3. קביעת שני בנינים על המגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7781חלק48, 51, 60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/1982תאריך פרסום: 21/10/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2858. שנה עברית: התשמג .