איחוד וחלוקה מחדש,שינוי קו בנין, גודל מגרש, ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה מחדש,שינוי קו בנין, גודל מגרש, ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה,

עיקרי הוראות התכנית
- שינוי מיקום השצ''פ ללא שינוי בשטח .
- שינוי בקווי בניין לפי קו אדום מקווקו בתשריט
- שינוי בגודל גרש מינימלי 360 מ"ר ל- 400 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחלוקה ורישום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17529חלק58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
תוכניתג/ 13936שינוי בתוואי דרך וקווי בנין:שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2010
פרסום לאישור ברשומות26/11/2006תאריך פרסום: 26/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5599. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600830/08/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500630/06/2005