איחוד וחלוקה של המגרשים, שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית

תוכנית גז/ מק/ 487/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה של המגרשים, שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית
מספר: גז/ מק/ 487/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכניתזו באה לשנות תכנית מס/ 487/ 11 כדלקמן:
א. איחוד וחלוקה שלמגרשים, כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 , ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע, (לפי סעיף 62 א (א) (1) .
ב. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית, (לפי סעיף 62 א (א)(4)).
ג. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי , (לפי סעיף 62 א (א)(5) )
ד. שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין, (לפי סעיף 62 א (א)(7)).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6469חלק5-7
6838חלק46
6839חלק42, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 487/ 11מושב צפריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2005תאריך פרסום: 19/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5440. עמוד: 4257. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200504729/09/2005