איחוד וחלוקה של חלקות חקלאיות , יקנעם מושבה

תוכנית יז/ מק/ 3657/ 06

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה של חלקות חקלאיות , יקנעם מושבה
מספר: יז/ מק/ 3657/ 06
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
איחוד שתי חלקות חקלאיות 17-18 בגוש 11099 וחלוקה מחדש למגרשים עפ"י סעיף 62 א (א)1.
שינוי בהוראות תכנית ג/ 3657 לגבי גודל מגרש מינימלי באזור החקלאי מ- 12 דונם לכ- 4.4 דונם עפ"י סעיף 62 א (א) 7.
תכנית זן כפופה להוראות תכנית ג/ 6540 בעניין המבנים החקלאיים, מלבד שינוי קו בנין צידי מ-3 מ' ל- 0 מ' לחממה קיימת בהתאם לתשריט, עפ"י סעיף 62 א(א)4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידויקנעם (מושבה)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11099חלק17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3657מושבת יקנעםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/2007תאריך פרסום: 24/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5683. עמוד: 3242. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2006תאריך פרסום: 31/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5572. עמוד: 4842. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006