איחוד וחלוקה של מגרש מגורים 101,דרך ושצ"פ בהסכמת בעלי הקרקע.

תוכנית עח/ מק/ 138/ 3/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה של מגרש מגורים 101,דרך ושצ"פ בהסכמת בעלי הקרקע.
מספר: עח/ מק/ 138/ 3/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרש מגורים 101,מגרש מגורים 210, דרך ושטח ציבורי פתוח, בהסכמת בעלי הקרקע בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התו"ב תשכ"ה (1965) בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62אא1 לחוק.
2. הגדלת שטח ציבורי פתוח שנקבע בתכנית בתוקף.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א א 3 לחוק התכנון והבניה.
3. קביעת קווי בנין למגרש 101. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א א 4 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרהדר עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8306חלק22-23, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 138/ 3הרחבה שלב ב' -הדר עםשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2007תאריך פרסום: 19/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5739. עמוד: 589. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2007תאריך פרסום: 15/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5641. עמוד: 2033. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200701427/03/2007