איחוד וחלוקה של מגרש מס' 91 ל- 2 מגרשים ללא שינוי יעוד הקרקע.

תוכנית שד/ 434/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה של מגרש מס' 91 ל- 2 מגרשים ללא שינוי יעוד הקרקע.
מספר: שד/ 434/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת בהסכמת בעלים לפי פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה של מגרש מספר
91 ל-2 מגרשים ללא שינוי יעוד הקרקע.
2. יצירת המגרשים: 91 א' ששטחו הינו 0.503 ד"מ.
91 ב' ששטחו הינו 0.503 ד"מ.
3. קביעת זכויות בניה וקווי בנין.
4. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןאלישמע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6655חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 434/ 3שינוי יעוד מאזורים: חקלאי ומגורים לאזורים: מגורים, חקלאי ודרכים.שינוי
תוכניתמשמ/ 150שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתשד/ מק/ 434/ 8איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3532. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים18/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2020. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה07/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/06/2002
קבלת תכנית13/05/2002