איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע

תוכנית גז/ מק/ 102/ 10/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע
מספר: גז/ מק/ 102/ 10/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה לפי סעיף 62אא1 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 ללא שינוי שטח הכולל של כל יעוד קרקע.
ב. שינוי בקווי בנין לפי סעיף 62אא4 לחוק.
ג. שנוי בינוי לפי סעיף 62אא5 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאיבית חשמונאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4770חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102/ 10שינוי יעוד מאתר קרוונים לאזור מגורים, בנייני ציבורומסחר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/2006תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. עמוד: 1645. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2005תאריך פרסום: 10/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5396. עמוד: 2609. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200502430/04/2005