איחוד וחלוקה של מגרשים, אודם

תוכנית גו/ מק/ 5600/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה של מגרשים, אודם
מספר: גו/ מק/ 5600/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים.

עיקרי הוראות התכנית:-
שינוי חלוקה פנימי של מגרשים ושטח פרטי פתוח ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאודם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202011חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5600מושב הר אודםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום לאישור ברשומות08/03/2006תאריך פרסום: 08/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5503. שנה עברית: התשסו .