איחוד וחלוקה של מגרשים.

תוכנית עח/ מק/ 15/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה של מגרשים.
מספר: עח/ מק/ 15/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מתחם מס' 1:
איחוד וחלוקה של מגרשים ,כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62אא1 לחוק וזאת ע"י:
א. שינוי יעודי קרקע כדלקמן:
- מאזור חקלאי בתחום חלקה א' - לרחוב משולב , לאזור מגורים א' בתחום חלקה א' ולאזור מגורים חד משפחתיים.
- מאזור מגורים א' בתחום חלקה א'- לאזור חקלאי חלקה א'.
- מאזור מגורים חד משפחתיים - לאזור מגורים א' בתחום חלקה א'.
- משטח ציבורי פתוח-לדרך משולבת ולאזור חקלאי בתחום חלקה א'.
- מרחוב משולב - לשטח ציבורי פתוח.
ב. קו בנין קדמי צפוני במגרש 773 הינו 5 מ' מגבול המגרש.

2. מתחם מס' 2:
איחוד וחלוקה של מגרשים, כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לפי סעיף 62אא1 לחוק וזאת ע"י:

ג. שינוי יעודי קרקע כדלקמן:
- מאזור חקלאי בתחום חלקה א' - לאזור מגורים א' בתחום חלקה א' ולאזור מגורים חד משפחתיים.
- מאזור מגורים א' בתחום חלקה א' - לאזור חקלאי חלקה א'.
- מאזור מגורים חד משפחתיים - לאזור מגורים א' בתחום חלקה א'.

ד. ביטול זכות מעבר במגרש 178A.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8212חלק89
8214חלק2714, 25-26, 70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 15/ 17בית יצחקשינוי
תוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.שינוי
תוכניתעח/ 15/ 36תוספת 137 יח"ד חדשות,העתקת אזור מלאכה ממרכז הישוב לשולי הישוב,שיונשים מותריםשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/02/2009תאריך פרסום: 12/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5915. עמוד: 2366. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2007תאריך פרסום: 31/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5697. עמוד: 3758. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200805222/12/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200704322/08/2007