איחוד וחלוקה של נחלות בהסכמה

תוכנית עח/ מק/ 131/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה של נחלות בהסכמה
מספר: עח/ מק/ 131/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה של נחלות 817 ו- 818 בהסכמת בעלי הקרקע
בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה - 1965 (להלן: החוק) בסמכות הועדה המקומית
לפי סעיף 62א (א) (1) לחוק.
ב. הסדרת קוי בניין נקודתיים לפי בניה קיימת, בסמכות הועדה
המקומית לפי סעיף 62א (א) (4) לחוק:
בנחלה 818: שינוי קוי בניין לבית המגורים המערבי:
קדמי - מ- 5.00 מ' ל- 4.38- 3.69 מ', 4.29- 3.80 מ' ו- 4.90- 4.62 מ'.
צדדי מערבי - מ- 4.00 מ' ל-3.17- 0.72 מ', 2.33- 0 מ', 0- 3.60 ו- 4.00- 2.84 מ'.
בנחלה 817: שינוי קוי בנין צדדיים מערביים לבית המגורים:
מ- 4.00 מ' ל- 2.30- 4.00 מ', 2.38- 3.29 מ', 4.00- 2.38 מ' ו- 1.04- 4.00 מ'.
מבני המשק החקלאיים בתחום התכנית, ישארו בגבולותיהם הקיימים
כמסומן בתשריט, כל עוד ישמשו לחקלאות.
ג. שינוי המרחקים בין שני בניני המגורים בנחלה 818 מ- 5.00 מ' ל- 4.04 מ'
בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62 א (א) (5) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8347חלק28
8348חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 7/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2002תאריך פרסום: 24/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5056. עמוד: 1553. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/05/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2001תאריך פרסום: 23/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4988. עמוד: 2791. שנה עברית: התשסא .