איחוד וחלוקה (שטח ציבורי פתוח ומגורים).

תוכנית שה/ מק/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה (שטח ציבורי פתוח ומגורים).
מספר: שה/ מק/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' כאשר אין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע וללא שינוי בסך השטחים המותרים לבניה.
2. שינוי קו הבנין הקבוע בתכנית.
הכל לפי סעיף 62 א א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים הבאים:
מתחם 1: מגרש מס' 1002 (ביעוד מגורים א') גוש 6848 חלקי חלקה 1, רחוב השקמה.
מגרש 2507 (ביעוד שטח ציבורי פתוח) גוש 6846 חלקה 15, רחוב נורית 48.

מתחם2:
מגרש מס' 2659 (ביעוד מגורים דו משפחתי) גוש 4129 חלקי חלקות 116-117, רחוב צורן.
מגרש מס' 6001 (ביעוד שטח ציבורי פתוח) גוש 4129 חלקי חלקות 110-111, רחוב צורן.

2. שינוי קו בנין במתחם 1 (תא שטח 001).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
שכונה כ"ד, צפונית לרחוב השקמה.
שכונה ט'
צפונית לרחוב הנורית
שכונה מ"ה
מערבית לעיקול של רחוב צורן ודרומית לביה"ס הממוקם צפונית לרח' צורן.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםכפיפות
תוכניתשה/ 69/ 9/ 13.שינוי
תוכניתשה/ 69/ 9/ 12שינוי יעוד משטח מגורים א' וב', שטח ציבורי פתוח,שטח בניני ציבור, ודרכיםשינוי
תוכניתשה/ 37מרכז מסחרי שכונתי ומגורים ברחוב עמק איילון.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/2010תאריך פרסום: 17/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6088. עמוד: 2979. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות07/12/2009תאריך פרסום: 07/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6030. עמוד: 885. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200907230/12/2009