איחוד וחלוקה, בית העמק

תוכנית חא/ מק/ 2008/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה, בית העמק
מספר: חא/ מק/ 2008/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת שטחים בין מגורים למבנים ציבוריים + העברת זכויות בניה .

עיקרי הוראות התכנית :-
א. הגדרת מגרשי מגוריםחדשים .
ב. חילופי שטחים וזכויות בניה בין אוזור למרכז קליטה למבני ציבור.
ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה והנחיות לבינויופיתוח, על מנת לאפשר הוצאת היתרי בניה עפ"י סעיף 145ז לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק26-27
18481חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 16375תוכנית מתאר מקומית לקיבוץ בית העמקשינוי
תוכניתמשצ/ 37תכנית מפורטת מס' משצ/37שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/01/2010תאריך פרסום: 13/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6047. עמוד: 1418. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2009תאריך פרסום: 31/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5993. עמוד: 5548. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200901003/09/2009