איחוד וחלוקה, הגדל שצ"פ, ושינוי קו בנין, משהד

תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה, הגדל שצ"פ, ושינוי קו בנין, משהד
מספר: 9/ מע/ מק/ 6485/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרךמאושרת מס' 32.
הגדלת שטחי ציבור על ידי איחוד וחלקוה בהסכמה.
שינוי קווי בנין במגרש 200/2

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק60-61, 63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2004תאריך פרסום: 21/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5266. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2003תאריך פרסום: 18/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5216. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300929/09/2003