איחוד וחלוקה, עין השופט

תוכנית יז/ מק/ 1651/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה, עין השופט
מספר: יז/ מק/ 1651/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה של מגרשים לפי סעיף 62א.א.1 כמשמעותם בפרק ג' סימן ז לחוק התכנון והבינה ללא שינויב שטח הכולל של כל יעוד קרקע, תוספת הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי לפי סעיף 62א.א.א5 וכן הגדרת קווי בנין לפי סעיף 62.א.א.4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11423חלק9-10, 14-15, 19
11877חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1651קבוץ עין השופטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות21/11/2002תאריך פרסום: 21/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5131. עמוד: 593. שנה עברית: התשסג .