איחוד וחלוקה, שינוי מס' יח"ד וקוי בנין

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ ז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה, שינוי מס' יח"ד וקוי בנין
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ ז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במס' יחידות הדיור בתחום התכנית מ-147 יח"ד
לסה"כ של 171 יח"ד.
ב. שינוי קוי בנין עפ"י המסומן בתשריט במצב מוצע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
אלעד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5456חלק60-66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/08/1998תאריך פרסום: 13/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4670. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4650. שנה עברית: התשנח .