איחוד וחלוקה

תוכנית רש/ 810

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה
מספר: רש/ 810
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנית זו היא תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
ב. שינוי בתואי רח' אהוד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרוןאהוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6418חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 457/ ארמת השרוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2004תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 270. שנה עברית: התשסה .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/08/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות04/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2001תאריך פרסום: 02/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4977. עמוד: 2195. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/02/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/12/2000
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/03/2000
קבלת תכנית19/12/1999