איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה.

תוכנית עח/ מק/ 15/ 24/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה.
מספר: עח/ מק/ 15/ 24/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקת מגרשים 30 ו - 90 א, (חלקות 2,3 בגוש 8211 וחלקה 62 בגוש 8214), בהסכמת הבעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א1.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8211חלק2-3
8214חלק62
8282חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 15/ 17בית יצחקשינוי
תוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2009תאריך פרסום: 26/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5923. עמוד: 2577. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2008תאריך פרסום: 26/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5789. עמוד: 2527. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200804624/11/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200801430/04/2008