איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

תוכנית עח/ מק/ 138/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
מספר: עח/ מק/ 138/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע, ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן החוק), ע"י:
1. שינוי יעוד הקרקע מאזור חקלאי מיוחד - מושב , לשטח לבינייני ציבור.
2. שינוי יעוד הקרקע משטח לבינייני ציבור לאזור חקלאי מיוחד - מושב.
ב. איחוד חלקות ציבוריות מס' 48, חלק מחלקה 47, חלק מחלקה 46, וחלק מחלקה 45 למגרש ציבורי אחד.
ג. הסדרת קוי בנין למבנים קיימים בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62אא4:
1. קביעת קו בנין קדמי 2.55 מ' לתחנת אוטובוס ע"פי מיקומה, ביעוד למבני צבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרהדר עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8302חלק45-48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 138קביעת תכנית מפורטת להדר עם.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2008תאריך פרסום: 30/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5825. עמוד: 3695. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2008תאריך פרסום: 03/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5782. עמוד: 2147. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200800927/02/2008