איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

תוכנית עח/ מק/ 138/ 10/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
מספר: עח/ מק/ 138/ 10/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן החוק), על ידי:
1. שינוי יעוד הקרקע מדרך קיימת לאזור חקלאי מיוחד - מושב.
2. שינוי יעוד הקרקע מאזור חקלאי מיוחד - מושב לדרך.
ב. שינוי קוי בנין נקודתיים למבנים קיימים, לפי סעיף 62אא 4 לחוק, כדלהלן:
1. שינוי קו בנין קדמי לבית מגורים קיים מ 5.0 מ' ל 3.85 - 4.85 מ'.
2. שינוי קו בנין צדדי דרומי למחסן קיים מ 3.0 מ' ל 2.15 - 3.0 מ'.
3. שינוי קו בנין קדמי צפוני לסככה חקלאית קיימת מ 5.0 מ' ל 3..75 - 3.95 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרהדר עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8302חלק6558, 75
8303חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 98רפרצלציה ובטול דרךשינוי
תוכניתעח/ 138קביעת תכנית מפורטת להדר עם.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/2008תאריך פרסום: 09/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5847. עמוד: 4655. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2008תאריך פרסום: 26/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5789. עמוד: 2527. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200801430/04/2008