איחוד וחלוקת מגרשים ןשינוי קו בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 02/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקת מגרשים ןשינוי קו בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 02/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין לפיהמסומן בתשריט.

עיקרי הוראות התכנית:
א. איחוד וחלוקה בחלקות 89 , 90 עפ"י תשריט מוצע עפ"י המצויין בתשריט.
ב. הקטנת קווי בניןמצידו המזרח ומערבי ודרומי של מגרש זה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק8990
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2004תאריך פרסום: 30/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5309. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2004תאריך פרסום: 08/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5263. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200301230/12/2003