איחוד וחלוקת מגרשים, הגדלת שטחים, הרחבת דרך חקלאית

תוכנית עח/ מק/ 137/ 8/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקת מגרשים, הגדלת שטחים, הרחבת דרך חקלאית
מספר: עח/ מק/ 137/ 8/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלי הקרקע בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה (1965).
ב. הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצרכי ציבור בסמכות הועדה המקומית ולפי סעיף 62א(א)(3) על ידי: הרחבת דרך חקלאית ע"י שינוי יעוד קרקע ממגורים לדרך חקלאית.
ג. הקטנת הרוחב ב"רוחב מגרש מינימלי" מ 20 מ' או כמסומן בתשריט ל- 19.5 מ' או מסומן בתשריט,בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)(5) לחוק.
ד. הקטנת "שטח מגרש מינימלי" מ- 500 מ"ר לשטח המסומן בתשריט בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א(א)(7) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרידידיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8300חלק53, 61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 137/ 8הרחבת כפר-ידידיהשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/06/2006תאריך פרסום: 22/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5543. עמוד: 3867. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2006תאריך פרסום: 28/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5501. עמוד: 2108. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200507227/02/2006