איחוד וחלקה מחדש, גודל מגרש מינימלי והגדל מס' יח"ד, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 7574/ 03/ 86

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלקה מחדש, גודל מגרש מינימלי והגדל מס' יח"ד, סחנין
מספר: ג/ לג/ 7574/ 03/ 86
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש וקביעת קווי בנין חדשים וגודל מגרש מינימלי והגדלת מס' יח"ד .

עיקרי הוראות התכנית:-
- איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.
- קביעת קוי בניין בהתאם למסומן בתשריט.
- קביעת גודל מגרש מינימלי ל- 276 מ"ר במקום 400 מ"ר.
- הגדלת מס' יח"ד ל- 8 יח"ד לדונם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק89-90, 139130, 136
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית16/05/2006