איחוד חלקות חקלאיות

תוכנית עח/ מק/ 140/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד חלקות חקלאיות
מספר: עח/ מק/ 140/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד חלקות חקלאיות 12-19 בגוש 8367, למקשה אחת
וחלוקתן למגרשים ללא הסכמת בעלי הקרקע בהתאם להוראות
פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א 1 לחוק.
הקצאת שטחים שווים בגודלן לבעלים של חלקה 14.
בתחום חלקה 12, ולבעלים של חלקה 17 בתחום חלקה 16.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר הרא"ה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר הרא'ה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8367חלק12-19, 46, 4845, 47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1998תאריך פרסום: 18/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4698. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1998תאריך פרסום: 30/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4660. שנה עברית: התשנח .