איחוד חלקות (104-106) וחלוקתן מחדש,קביעת שטח באזור מגורים ב ושצ"פ

תוכנית רח/ 178/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד חלקות (104-106) וחלוקתן מחדש,קביעת שטח באזור מגורים ב ושצ"פ
מספר: רח/ 178/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד חלקות (104-106) וחלוקתן מחדש
ב.קביעת שטח באזור מגורים ב ושצ"פ
ג.הרחבת דרכים קיימות
ד.ביטול דרך קיימת והתוית דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3655חלק104-106
3702חלק276
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/1970תאריך פרסום: 25/06/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1638. שנה עברית: התשל .