איחוד ללא הסכמת הבעלים,שינוי בקו בנין הקבוע,שינוי הוראות בדבר גובה בנין

תוכנית גז/ מק/ 159/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד ללא הסכמת הבעלים,שינוי בקו בנין הקבוע,שינוי הוראות בדבר גובה בנין
מספר: גז/ מק/ 159/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד ללא הסכמת הבעלים,על פי פרק ג',סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (לפי סעיף 62א(א)(1)).
ב. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית (לפי סעיף 62א(א)(4)).
ג. שינויש ל הוראות לפי תכנית בדבר גובה בנין מותר,גובה מרתף וקומת עמודים מותרים (לפי סעיף 62א(א)(5)).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןשילת

תיאור המיקום:
אזור התעשיה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5637חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 159/ 7תעשיה -שילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות18/08/2011תאריך פרסום: 18/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6283. עמוד: 6112. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2006תאריך פרסום: 06/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5516. עמוד: 2488. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200507829/03/2006