איחוד מגרשים לתעשיה וביטול דרך

תוכנית 8/ 02/ 101/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד מגרשים לתעשיה וביטול דרך
מספר: 8/ 02/ 101/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד מגרשים לתעשיה מס' 3000-3006 למגרש אחד לתעשיה.
ביטול דרך מס' 12.
שינוי בקוי הבניין.
שינוי גודל מגרש שמותר להקים עליו בניין.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד קרק דרך מאושרת (מג' מס' 12) לתעשיה
(חלק מתא שטח מס' 3000).
ג. שינוי יעוד קרקע מאזור תעשיה (חלק ממגרש מס' 3006), לשצ''פ
(חלק מתא שטח מס' 1116).
ד. שינוי יעוד קרק משצ''פ (חלק ממגרש מס' 1116), לתעשיה
(חלק מתא שטח מס' 3000).
ה. כפיפות לתכנית תקפה (מס' 46/101/02/8)
בקביעת שטחי הבניה, הוראות בנושא שימושים ביעודי קרקע,
הוראות לתשתיות, נושאי איכות סביבה,
תנאים למתן היתרי בניה.
ו. שינוי בקוי בניין.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
312חלק4, 10, 12
2737חלק1, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 46הרחבת אזור תעשיה באר - טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/09/2008
קבלת תכנית14/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900402/03/2009