איחוד מגרשים,שינוי הוראות תכנית המתאר עח/200 לגבי גודל מגרש מינימלי לאזור

תוכנית עח/ 139/ 12/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד מגרשים,שינוי הוראות תכנית המתאר עח/200 לגבי גודל מגרש מינימלי לאזור
מספר: עח/ 139/ 12/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד מגרשים 115 ו-116 בהסכמת בעלי הקרקע
ושינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע ומשקי עזר
ואזור חקלאי לאזור מגורים בנחלה מוצעת מס' 115.
ב. חלוקת מגרש 57 בהסכמת בעלי הקרקע ושינוי יעודו
מאזור מגורים בנחלה לאזור מגורים דו משפחתי
במגרש 57/1 ואזור חקלאי במגרש 57/2.
ג. שינוי הוראות תכנית המתאר עח/200 לגבי גודל
מגרש מינימלי לאזור מגורים בנחלה והקטנתו
מ-2 דונם ל-1.973 דונם.
ד. שינוי הוראות תכנית המתאר עח/ 200 לגבי גודל
מגרש מינימלי לאזור חקלאי והקטנתו מ-10 דונם
ל-1.593 דונם.
ה. שינויים נקודתיים לקווי בנין והתאמתם למצב הקיים:
1. במגרש מוצע 57/1 : שינוי קו בנין קדמי לבית המגורים
מ-5.00 מ' ל- 4.38 - 3.77 מ'.
וקו בנין צדדי מזרחי מ-4 מ' ל-3.45 מ'.
ו. הגדלת מספר הקומות המותר במגרש מוצע 57/1 מ-2
ל-3 קומות מעל הקרקע לפי בניה קיימת.
ז. קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8311חלק8
8314חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 8/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 439. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית02/05/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות02/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1296. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/02/2002
קבלת תכנית29/01/2002