איחוד 2 יח"ד ליח"ד אחת וקביעת בינוי לתוספת קומה לשם יח"ד אחת - רח' כנרת

תוכנית 6049

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד 2 יח"ד ליח"ד אחת וקביעת בינוי לתוספת קומה לשם יח"ד אחת - רח' כנרת
מספר: 6049
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 4 לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת הוראה בדבר איחוד שתי יחידות דיור קיימות ליחידת דיור אחת בקומת הקרקע, בהתאם לנספח בינוי.
ג. קביעת בינוי לתוספת קומה ולתוספת קומה מובלעת בחלל גג רעפים מעל קומת הקרקע הקיימת, ולשם הקמת יחידת דיור אחת בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח.
ד. קביעת קוי בנין חדשים לתוספות הבניה המוצעות.
ה. הגדלת מס' הקומות המירבי מקומה אחת ל- 3 קומות (קומה עליונה מובלעת בחלל גג הרעפים) .
ו. הגדלת שטחי בניה מירביים בשטח החלקה וקביעתם ל- 240.72 מ"ר.
ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח.
ח. קביעת מס' יחידות הדיור המירבי בחלקה לשתי יחידות דיור.
ט. קביעת הוראות בגין חזיתות לשימור.
י. קביעת הוראות בגין גדר ובנין להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםכנרת

תיאור המיקום:
שכ' כרם,
שטח בין קואורדינטות אורך 170/308 - 170/322
לבין קואורדינטות רוחב 132/897 - 132/914
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30069חלק145266
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2010. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2002
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3399. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה09/12/2001
קבלת תכנית23/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201529/10/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002