איחסון ציוד דפוס

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 760

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: איחסון ציוד דפוס
מספר: גז/ ש/ 760
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג לאיחסון ציוד דפוס.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןגבעת כ"ח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6229חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ03/06/2002