אילניה- מגורים מקטע ג', שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 10634

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אילניה- מגורים מקטע ג', שינוי למתאר.
מספר: ג/ 10634
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת מגרש לשטח פרטי פתוח.
ב. הרחבת דרך.
ג. קביעת הנחיות בינוי והנחיות למתן היתרי בניה.
ד. ציון שינוי יעוד מקרקע לשימור ולשחזור לאיזור
מגורים לצורך הקצאת 2 מגרשי מגורים ומגרש
לשפ"פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140חלק103101-102
15156חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/1999תאריך פרסום: 21/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4834. עמוד: 1822. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים03/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1999. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1999. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1999תאריך פרסום: 24/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4773. עמוד: 4263. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1998
קבלת תכנית23/04/1998