אילת, "בריכת מלח"

תוכנית 2/ 03/ 127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, "בריכת מלח"
מספר: 2/ 03/ 127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מפעל לייצור מלח ממי ים בתהליך בריכות אידוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40068חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/1975תאריך פרסום: 13/02/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2089. שנה עברית: התשלה .