אילת, מלון "אלמר"

תוכנית 2/ 03/ 102/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, מלון "אלמר"
מספר: 2/ 03/ 102/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת השטח המסומן כמגורים IV בתשריט מצב קיים, לשני שטחים, האחד ממגורים III ולשטח מלונאות מיוחד I. 2. להעביר את הדרך המתוכננת במזרח התכנית 6 מטר. מזרחה ועל ידי כך לאפשר הגדלת השטחים החדשים, וכן לאפשר חניית רכב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, מרכז עירוני ראשי מלון "אלמר"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק7, 9, 65, 67, 85, 90-92, 112, 114, 116, 118, 121, 123-124
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/1981תאריך פרסום: 05/11/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2760. שנה עברית: התשמב .