אילת, שכונה מ-1

תוכנית 2/ 03/ 151

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת, שכונה מ-1
מספר: 2/ 03/ 151
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח ליד כביש מס' 2 לתחנת תידלוק לרכב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכונה מ'-1 ליד כביש מס' 2

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/1977תאריך פרסום: 22/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2322. שנה עברית: התשלז .