אילת

תוכנית 2/ 03/ 141/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת
מספר: 2/ 03/ 141/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לשמוש מסחרי - מסעדה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/04/1976תאריך פרסום: 14/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2213. שנה עברית: התשלו .