אילת

תוכנית 2/ 03/ 141

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת
מספר: 2/ 03/ 141
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חלוקת השטחים ואופי הבנוי בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק85, 107-120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/1974תאריך פרסום: 02/08/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2036. שנה עברית: התשלד .