אילת

תוכנית 2/ 03/ 149

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת
מספר: 2/ 03/ 149
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד שטח לשימוש מסחרי חנויות וקיוסק מול בית הנתיבות של שדה התעופה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, אזור מסחרי מול בית הנתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק
40004חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/1976תאריך פרסום: 23/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2215. שנה עברית: התשלו .