אילת

תוכנית 2/ 03/ 165

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת
מספר: 2/ 03/ 165
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד שטח לבריכת מים בנפח 1500 קוב ומכון שאיבה לאספקת מים עירונים. ותחנת שאיבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
צפונית מערבית לשכ' מע' 2, אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. שנה עברית: התשם .