אילת

תוכנית 2/ 03/ 166/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת
מספר: 2/ 03/ 166/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הכנת תכנית מפורטת לאזור מלונאות ונופש שאחוזי הבניה בו יהיו %160 ככל המפורט בטבלאות השטחים ובנספחים ובכפוף להגדרות ולמגבלות שבתכנית זו.
2. השלמת תכנית המתאר ופרוטה לגבי השטח הכלול בתכנ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, ממערב לכביש הארצי - כביש הערבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40007חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/1983תאריך פרסום: 04/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2990. שנה עברית: התשמד .