אילת

תוכנית 2/ 03/ 180

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת
מספר: 2/ 03/ 180
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד שטח צבורי פתוח לשטח ספורט מים. 2. שינוי יעוד שטח צבורי פתוח לשטח בריכת מלח וספורט מים. 3. תוספת שימוש בבריכת גבוש מלח לשטח לספורט מים. 4. שינוי יעוד מאיזור תכנו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/1986תאריך פרסום: 19/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3293. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות06/06/1985תאריך פרסום: 06/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3208. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית05/06/1985