אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכניות מספר 18/135/03/226/135/03/2 , כדלקמן: 1. שינוי יעוד משטח צבורי פתוח לשטח פרטי פתוח. 2. שנוי יעוד מאזור מגורים א' עם חזית מסחרית לאזור מגורים ב' עם חזית מסחרי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק39, 80, 91, 180
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/09/1989תאריך פרסום: 29/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3701. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות08/09/1988תאריך פרסום: 08/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3581. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית07/09/1988