אישור אזור מגורים א, שצפ"ים, דרכים

תוכנית ממ/ 960/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אישור אזור מגורים א, שצפ"ים, דרכים
מספר: ממ/ 960/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר אזור מגורים ג קיים ולקבוע שטחים ציבוריים פתוחיםלמיניהם, להרחיב אזור מסחרי קיים, לפתוח דרכים חדשות ושטחי חניה חדשים.
להרחיב דרכים קיימות, לבטל דרך קיימת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראש העיןראש העיןראש העין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4253חלק
4259חלק9, 12, 17-2257
4271חלק
4272חלק13662, 146, 148, 152
4273חלק26-2725
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/12/1975תאריך פרסום: 25/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2178. עמוד: 799. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה ברשומות17/11/1974תאריך פרסום: 17/11/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2063. עמוד: 399. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית17/11/1974